Smilies

Image Title Text
Smile Smile :)* :smile:
Wink Wink :wink: ;)*
Frown Frown :frown:
Mad Mad :mad:
Confused Confused :confused:
Alien Alien :cool: :alien: 8-)
Cheeky Cheeky :p* :cheeky:
Big Grin Big Grin :D*
Eek! Eek! :eek: :o
Artist Artist :artist:
Bear Bear :bear:
Cow Cow :cow:
Drool Drool :drool:
Oops! Oops! :oops:
Panda Panda :panda:
Stop Stop :stop:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Wide Eyed Wide Eyed o_O O_o o.O O.o
Facepalm Facepalm :facepalm:
Finger Finger :finger:
Yuck Yuck :yuck:
Sorry Sorry :sorry:
Pigeon Pigeon :pigeon:
Penguin Penguin :penguin:
Meh Meh :meh:
Locked Locked :locked: :lock: